แบบประเมินค่าย แบบรายงาน โปรมแกรมการกรอกข้อมูล โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ฯ ปีที่ 3

แบบสรุปรายงานโครงการค่ายนักเรียนแบบประเมินค่าย 1 (ประเมินโครงการ) สำหรับครู_วิทยากร_คณะทำงาน_เจ้าหน้าที่ศูนย์ แบบประเมินค่าย 2 (ประเมินกิจกรรม) สำหรับครู_วิทยากร_คณะทำงาน_เจ้าหน้าที่ศูนย์ แบบประเมินค่าย 3 (ประเมินกิจกรรม) สำหรับนักเรียน แบบสรุปรายงานโครงการค่ายนักเรียน โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม ประเมินค่าย 3 (ประเมินกิจกรรม) สำหรับนักเรียน_2

ภาพกิจกรรมค่ายเด็ก โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่3 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า บึงบอระเพชร จ.นครสววรค์
ภาพกิจกรรมค่ายเด็ก โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์ เปิดโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ภาพกิจกรรมค่ายครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียร 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 -12 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อุบลราชธานี
แบบประเมินโครงการค่ายเยาวชน….รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกี่ยรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมรี ปี่ที่ 3

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนกับนักเรียน ระดับศูนย์การเรียนรู้ฯ เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนกับนักเรียน แบบเยี่ยมค่ายนักเรียน การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน กิจกรรม ชีวิตรอดในป่า 27-1 แบบประเมินค่าย การวัดและประเมินผลกิจกรรม (2)

ภาพกิจกรรมค่ายครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ (ผาแดง) จ.ตาก
ภาพกิจกรรมค่ายครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี่ที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพกิจกรรมค่ายอบรมครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

https://www.youtube.com/watch?v=2cuHZi05pzE&feature=youtu.be

ภาพกิจกรรมค่ายอบรมครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
ภาพกิจกรรมค่ายอบรมครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน.รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทะเลน้อย จ.พัทลุง
ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560

ตารางการอบรมครู