ภาพกิจกรรมค่ายอบรมครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
ภาพกิจกรรมค่ายอบรมครูสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชน.รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทะเลน้อย จ.พัทลุง
ตารางการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560

ตารางการอบรมครู

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ โครงการ”ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธ.ค. 2559

ว2183 สพป.ว2186 สพป.ว2187 สพม.ว2186 สพม.ว2187 ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ว2185 ผอ.สำนักการศึกา กทม.ว2185 ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ว2185 ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ว2185 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว2185 อธิบดีกรมป่าไม้ว2185 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินว2185 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรว2185 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ว2185 อธิบดีกรมหม่อนไหมว2185 อธิบดีกรมอุทยานฯ รายชื่อ 16-18 ธ.ค. 59 กำหนดการ 16-18 ธ.ค. 59

การประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานเครือข่าย และวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ (29 ศูนย์ฯ) โครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธ.ค. 2559

ว.2069 ว.2071 ว.2072 ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ว.2070 ผู้อำนวยการบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ว.2070 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ว.2070 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ว.2070 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว.2070 อธิบดีกรมป่าไม้ ว.2070 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ว.2070 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว.2070 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว.2070 อธิบดีกรมหม่อนไหม ว.2070 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แบบสรุปการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียน

ต้องนำข้อมูลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างรีบด่วน ทาง สพฐ. จะดำเนินการแจ้งหนังสือประทับตราอย่างเป็นทางการอีกครั้งแบบสรุปการคัดเลือกนักเรียน

แนวทางการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ปีงบประมาณ 2559

(แก้ไขเพิ่มเติม 26/04/59) แนวทางการดำเนินการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ปีงบประมาณ 2559 …………………………………………………………………………………………………………. ค่ายเยาวชน: กรณีจัดสรรเพิ่มเติม (เฉพาะศูนย์ 21 ศูนย์ ในสังกัดอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งการปรับลดงบประมาณของหน่วยงาน จึงทำให้งบประมาณของศูนย์ฯ ใน 21 ศูนย์ ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ฯ เพื่อให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการและมีงบประมาณในการดำเนินการจัดค่ายฯ อย่างเพียงพอ  สพฐ.จึงได้ดำเนินการสนับสนุนงบเพิ่มเติมให้ สพป. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเพิ่มเติมให้กับอุทยานฯ ในวันที่ 3 1 มื้อๆละ 120 บาทต่อคน ทั้ง 4 รุ่น 1.1 นักเรียนจำนวนรุ่นละ 60 คน 4 รุ่น รวม 240 คน ครูและศึกษานิเทศก์ รุ่นละ 10 คน 4 รุ่น…

การดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ ศธ 04008/ว 277 เรียน ผอ.สพป.  ดาวน์โหลด หนังสือราชการ ศธ 04008/ว 277 เรียน ผอ.สพม. ดาวน์โหลด หนังสือที่อ้างถึง ศธ 0235/3587 ลงวันที่ 25 มี.ค. 59 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสารแนบ แผ่นพับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557